✓ In een klik besteld ✓ Vlot afgehaald ✓ In meer dan 115 winkels

Algemene voorwaarden shop AVEVE winkels

Heb je nog vragen over hoe Click & Collect precies werkt? Over het bestellen, afhalen of betalen? Of over prijzen en promo’s? Lees zeker onze algemene voorwaarden hieronder. We verwijzen je graag ook door naar onze FAQ en naar ‘Hoe werkt Click & Collect?’

 

 

Versie: 12.08.2020

 

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen AVEVE BV en de klant die via de website shop.aveve.be (hierna: “de Website”) producten reserveert die hij vervolgens kan afhalen in het geselecteerde Afhaalpunt. Door een reservatie te plaatsen via de Website, neemt de klant kennis van onderhavige algemene voorwaarden en gaat hij akkoord met de toepassing daarvan. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd door AVEVE BV.

 

1. Definities

 

AVEVE: AVEVE BV, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84, 3001 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.552.464.

 

Klant: de natuurlijke persoon die via de Website een reservatie plaatst.

 

Afhaalpunt: hieronder wordt verstaan zowel de deelnemende AVEVE winkels uitgebaat door AVEVE BV en de deelnemende AVEVE winkels uitgebaat door zelfstandige franchisenemers waar de gereserveerde producten afgehaald kunnen worden. Bij het plaatsen van een reservatie krijgt de Klant een overzicht van de deelnemende Afhaalpunten.

 

2. Reserveren

 

2.1 Reservaties zijn enkel mogelijk voor de reservatie van producten die bestemd zijn voor eindgebruik. De wederverkoop van de producten gereserveerd via de Website is aldus niet toegelaten.

 

2.2 De Klant kan producten uit de productcatalogus op de Website reserveren door ze in zijn winkelwagen te plaatsen. Vervolgens kan de Klant kiezen in welk van de deelnemende Afhaalpunten hij zijn reservatie wenst op te halen. De reservatie is pas definitief wanneer de Klant het volledige reservatie proces heeft doorlopen, de gevraagde gegevens heeft ingevuld en finaal op ‘checkout’ heeft geklikt. 

 

Nadat de reservatie finaal is doorgestuurd, ontvangt de Klant op het door hem aangegeven e-mailadres een e-mail waarin zijn reservatie wordt bevestigd. In deze mail zal aangegeven worden binnen welke termijn we er naar streven om de reservatie beschikbaar te stellen voor afhaling in het gekozen Afhaalpunt. In een tweede e-mail die de Klant zal ontvangen, zal meer concreet aangegeven vanaf wanneer de reservatie afgehaald kan worden.

 

2.3 Indien de Klant een reservatie wil wijzigen of annuleren voor de afhaling kan hij daartoe zo spoedig mogelijk na het doorsturen van de reservatie contact opnemen via het telefoonnummer dat wordt vermeld in de bevestigingsmails. AVEVE spant zich in om, waar mogelijk, dergelijke wijzigingsverzoek of annulatieverzoek uit te voeren.

 

 

 

3. Afhalen

 

3.1 Om de gereserveerde producten af te halen dient de Klant zijn naam en ordernummer (dat vermeld is in de bevestigingsmail) te vermelden. De reservatie van de producten verplicht de Klant niet tot aankoop. De Klant beslist in het Afhaalpunt vrijblijvend of hij, aan de op dat moment meegedeelde prijs, alle of een deel van de gereserveerde producten al dan niet aankoopt. De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat de Klant de gereserveerde producten afhaalt en betaalt in het Afhaalpunt. Diengevolge is er geen sprake van een verkoop op afstand en heeft de Klant geen herroepingsrecht voor de aangekochte producten.

 

3.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, zijn de gereserveerde producten beschikbaar voor afhaling tot ten laatste vijf werkdagen na het aan de Klant per e-mail gecommuniceerde afhaalmoment.

 

3.3 We doen al het mogelijke om de door de Klant gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock in het gekozen Afhaalpunt. Hoewel we dit trachten te vermijden, is het mogelijk dat een of meerdere van de gereserveerde producten niet aangeboden kunnen worden op het moment van afhaling. We trachten de Klant hier voorafgaandelijk, telefonisch of per e-mail, over op de hoogte te brengen. In overleg met de Klant kunnen alternatieve producten voorgesteld worden. De Klant beslist vrijblijvend of hij bij afhaling de overige gereserveerde producten en/of alternatieve producten al dan niet aankoopt.

 

4. Productprijzen en servicekosten

 

4.1 Alle prijzen op de Website zijn indicatief. Dit houdt in dat de definitieve prijs die te betalen is voor de gereserveerde producten degene is die van toepassing is in het gekozen Afhaalpunt op de dag van afhaling. Deze prijs zal meegedeeld worden aan de Klant in het Afhaalpunt. De prijzen die de Klant betaalt indien hij de producten aankoopt, worden vermeld op het kassaticket. De prijzen op de Website zijn BTW en andere belastingen en bijdragen inbegrepen.

 

4.2 Het verschuldigde totaalbedrag voor de gereserveerde producten bij afhaling van de zal bestaan uit de prijs van de producten die worden aangekocht, vermeerderd met de eventueel vooraf aangegeven en verschuldigde servicekosten. Waar van toepassing, worden deze servicekosten op de Website meegedeeld alvorens de Klant zijn reservatie definitief plaatst.

 

5. Betalen

 

5.1 Indien de Klant, zoals uiteengezet in artikel 3, in het Afhaalpunt beslist om gereserveerde producten aan te kopen betaalt hij het verschuldigde totaalbedrag op dat moment in het Afhaalpunt. 

 

5.2 De Klant kan in het Afhaalpunt, bij betaling van de gereserveerde producten, gebruik maken van eventuele kortingsbonnen die gelden op het moment van de afhaling.

 

6. Weigering van een reservatie

 

AVEVE behoudt zich het recht voor om reservaties te weigeren of te annuleren in onder meer de hieronder niet-limitatief opgesomde gevallen:

 

 • Ingeval van het herhaaldelijk niet afhalen van een reservatie;
 • Ingeval van herhaaldelijke ontijdige annulaties van reservaties waarbij de Klant redelijkerwijs kon verwachten dat wij reeds voorbereidingen hebben gedaan voor het beschikbaar maken van de reservatie in het Afhaalpunt;
 • Indien wij redelijke vermoedens hebben dat producten worden gereserveerd met het oog op op wederverkoop (dit kan bv. afgeleid worden uit een reservatie van een onredelijke grote gereserveerde hoeveelheid producten voor eindgebruik);
 • Ingeval van overmacht.

   

  7. Gebruik van de Website en aansprakelijkheid

   

  7.1 Het verzamelen en beschikbaar stellen van de gereserveerde producten in het Afhaalpunt en alle daarmee verbonden diensten, vormen een middelenverbintenis voor AVEVE. AVEVE is niet aansprakelijk voor het niet of laattijdig verzamelen en beschikbaar stellen van de gereserveerde producten. Indien dit zich voordoet zal AVEVE, indien mogelijk, de Klant per e-mail of per telefoon contacteren om deze laatste de gelegenheid te bieden om hetzij de reservatie te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te annuleren voorafgaand aan het moment van afhaling. AVEVE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met de Klant.

   

  7.2 Hoewel AVEVE de inhoud van de Website met de grootste zorg samenstelt kan AVEVE niet garanderen dat de inhoud van de Website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook spant AVEVE zich in om de Website veilig en vrij van storingen te houden, de Klant aanvaardt echter dat AVEVE niet aansprakelijk is voor enige schade door het gebruik van de Website. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan andere Websites die gelinkt of anderszins verbonden zijn aan deze Website.

   

  AVEVE is dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onder andere: 

   

  • Handelingen die ingegeven zijn door informatie die de Klant vindt op de Website;
  • Storingen in het gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software; 
  • Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;
  • Het gebruik van Websites, waarop de Klant via een link op onze Website terechtkomt;
  • Inhoud van eventuele off-site pagina's of andere Websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze Website. 

   

  7.3 De Website kan doorlinken naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. AVEVE heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. AVEVE is dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die daarop te vinden en de veiligheid ervan.

   

  8. Intellectuele eigendomsrechten

   

  Alle intellectuele eigendomsrechten van deze Website behoren toe aan AVEVE of aan de ondernemingen die aan AVEVE verbonden zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars. Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

  Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze Website te gebruiken, zonder dat hij daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van AVEVE. De Klant mag, na de verkregen toestemming, informatie van de Website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de Website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © AVEVE BV’. Alle rechten voorbehouden’. Ingeval van twijfel of het gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet kan de Klant contact opnemen via legal@arvesta.eu.

   

  9. Privacy en persoonsgegevens

   

  In het kader van de diensten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, is de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Klant noodzakelijk. Bij AVEVE hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder. Lees in deze privacyverklaring wat AVEVE doet met de Klant zijn persoonsgegevens en hoe AVEVE daar zorg voor draagt.

   

  10. Vragen en klachten

   

  Ingeval van vragen of klachten met betrekking tot de Website, kan de Klant AVEVE bereiken per e-mail via info@avevewinkels.be en telefonisch via 0800 18 380. 

   

  Voor vragen of klachten met betrekking tot de gereserveerde producten en de dienstverlening daaromtrent kan de Klant rechtstreeks contact opnemen met het gekozen Afhaalpunt. De Klant kan het telefoonnummer en e-mailadres van dat Afhaalpunt vinden op www.avevewinkels.be/winkels en in de bevestigingsmail.

   

  11. Diversen

   

  11.1 We hebben het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de Website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan, zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen zullen van toepassing worden vanaf de publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Website, de datum daarvan is steeds bovenaan de algemene voorwaarden terug te vinden.

  11.2 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onafdwingbaar mocht worden bevonden om welke reden ook, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Elk dergelijke bepaling zal vervangen worden door een bepaling die, in zoverre dit rechtsgeldig kan, het dichtst benadert wat in de oorspronkelijke bepaling werd nagestreefd.

  11.3 Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor de behandeling van eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

   

   

   

  Nederlands