✓ In een klik besteld ✓ Vlot afgehaald ✓ In meer dan 115 winkels

Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Laatste update privacyverklaring: 28.07.2020

Bij AVEVE BV - divisie Retail hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u te informeren over hoe we zorgen dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

​1​ ​Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

AVEVE BV - divisie Retail, met ondernemingsnummer 0403.552.464 met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84 - 3012 Leuven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die zij uitvoert met de gegevens verkregen via deze website. Hierna wordt AVEVE BV verder de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘AVEVE’ genoemd.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe AVEVE behoort, werd een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid, die toezicht houdt op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt deze persoon contacteren via privacy@arvesta.eu.

​2​ ​Welke persoonsgegevens verwerken we via onze website?

Online reservatie van producten

- Via onze website kunt u producten reserveren die u nadien kan ophalen bij het door u gekozen AVEVE afhaalpunt. Om een reservatie te kunnen plaatsen geeft u uw voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer door.

We verwerken deze gegevens om uw online reservatie af te kunnen handelen, dat wil onder andere zeggen dat we deze gebruiken om uw reservatie te bevestigen, om u te kunnen contacteren over uw reservatie (bv. omtrent het moment vanaf wanneer de reservatie afgehaald kan worden, omtrent een product dat niet in voorraad is,...) en om in de winkel de bestelde producten aan de juiste persoon te kunnen bezorgen.

We verwerken bovenstaande gegevens omdat dit noodzakelijk is in het kader van de voorbereiding van een koopovereenkomst. We verzamelen nl. de door u gereserveerde producten zodat we deze voor u ter beschikking kunnen stellen in de winkel zodat u bij afhaling kan beslissen om de producten al dan niet aan te kopen.

- In het kader van het bovengaande is het in sommige gevallen ook mogelijk dat we uw gegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien u bv. bij ophaling in de winkel om een factuur vraagt, zijn wij ingevolge de fiscale- en boekhoudwetgeving verplicht om deze factuur gedurende een wettelijk vastgelegde periode te bewaren.

- Tot slot kunnen we u, nadat u uw gereserveerde producten heeft afgehaald, per e-mail contacteren om een tevredenheidsenquête te voeren. Dit helpt ons om onze producten, website, winkels en diensten te verbeteren. Voor het versturen en uitvoeren van deze enquêtes gebruiken we volgende gegevens uw e-mailadres, uw voornaam, uw taal en de door u aangekochte producten. In het kader van de enquêtes stellen wij diverse vragen om uw tevredenheid na te gaan. Van zodra u de enquête heeft afgerond worden uw gegevens geanonimiseerd wat inhoudt dat we wel uw antwoorden op de tevredenheidsvragen behouden maar deze niet langer aan u kunnen koppelen. Het voeren van dergelijke tevredenheidsonderzoeken doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als u  dergelijke  enquêtes niet meer wil krijgen, kan u zich daar op elk moment kosteloos tegen verzetten. U leest onderaan de betreffende e-mail hoe u dat kan doen.

Contactformulier

Via onze website kan u met ons contact opnemen middels het online contactformulier. Het volstaat om uw e-mailadres en uw vraag of bericht door te geven maar optioneel kan u ook uw voornaam, naam en telefoonnummer doorgeven. We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen.  

​3 ​Geven we uw gegevens door of verkopen we uw gegevens?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van de hoger gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens wel delen met:

  • de vennootschappen binnen de groep waartoe de verwerkingsverantwoordelijke behoort, zijnde Arvesta. Dit om de klanten- en leveranciersadministratie te centraliseren. Welke vennootschappen dat zijn, kan u lezen op https://arvesta.eu.
  • de zelfstandige franchisenemers die een AVEVE winkel uitbaten. Indien u heeft doorgegeven uw reservatie af te willen halen in een deelnemende AVEVE winkel van een zelfstandige franchisenemer, zullen wij uw gegevens aan deze laatste doorgeven. De franchisenemers verwerken uw gegevens uitsluitend voor de verwezenlijking van de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring.
  • derden (zoals datacenters, IT Service Providers, websitebouwer, etc.).  Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd. 
  • overheid en overheidsinstellingen: het is mogelijk dat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn om uw gegevens mede te delen met overheden of overheidsinstellingen (bv. ingevolge wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit onder meer de boekhoudwetgeving). Enkel de gegevens die wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld.

Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

4​ ​Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5 ​Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken. 

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens. 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw verzoek aan ons bezorgen via het contactformulier op onze algemene website www.avevewinkels.be, per e-mail via info@avevewinkels.be of per post via: AVEVE Retail Service Desk – privacy, Philipssite 5, bus 3, 3001 Leuven, België.

Voor bepaalde verzoeken moet uw identiteit voor ons aangetoond kunnen worden, dit om te voorkomen dat vreemden misbruik zouden maken van uw gegevens. In de hierna genoemde gevallen vragen we u daarom om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen: wanneer u inzage vraagt in uw gegevens, wanneer u de verbetering of wissing vraagt van meerdere gegevens, wanneer u vraagt om gegevens over te zetten naar een nieuwe klantenkaart en wanneer het uitvoeren van uw verzoek mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor u. Voor andere verzoeken kan onze klantenservice u vragen om bepaalde bij ons bekende gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld uw klantenkaartnummer,  uw e-mailadres,...) zodat wij kunnen controleren of u inderdaad degene bent van wie u gegevens vraagt in te kijken, te wijzigen of te wissen. Wij raden u aan om ons contactformulier te gebruiken. Zo hebben wij meteen alle noodzakelijke informatie om aan uw verzoek te voldoen. Zo vermijdt u eventuele vertragingen in de behandeling van uw verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Houdt er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

​6 ​Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Nederlands